Case studies

Poniżej opis kilku przykładowych projektów wykonanych przy użyciu paneli PERMAVOID w zintegrowanym systemie melioracji SUDS :

Rada hrabstwa Cambridgeshire została zobowiązana do wybudowania obiektu działającego na zasadzie "parkuj i jedź" w Longstanton, na obszarze około 18100m² obejmującym drogi dojazdowe, zatoczki parkingowe i zewnętrzne płyty postojowe. System odprowadzania wody, jaki miał zostać zainstalowany, musiał znajdować się pod ziemią i być w stanie odprowadzić wodę opadową przy założeniu, że potężne burze pojawiają się tutaj raz na 100 lat i z zachowaniem 20% poprawki na zmianę klimatu. Woda miała być odprowadzana istniejącym już włazem o poziomie sklepienia 7,493 m n.p.m. Istniał również wymóg ograniczenia odpływu wody powierzchniowej dostającej się z tej instalacji do 10l/s. Poziom wód gruntowych na tym terenie był relatywnie wysoki (7,945), a wszystkie zbiorniki retencyjne zlokalizowane zostały powyżej tego poziomu w nieprzepuszczalnej membranie, by nie dopuścić do wpływu wody gruntowej do wnętrza zbiorników. Jako że zwierciadło wód gruntowych znajduje się w odległości około 1 m od zbiorników retencyjnych, wykorzystanie rozsączania jako metody odprowadzania wód gruntowych okazało się nieodpowiednie.

Odpływ wody gruntowej z parkingu prowadzony jest przez przepuszczalną nawierzchnię i gromadzony wewnątrz zbiorników retencyjnych Permavoid lub zmodyfikowaną dolną warstwę nośną wykonaną z granulatu. Poza najbardziej intensywnymi opadami deszczu, Permavoid zapewnia odpowiednie możliwości gromadzenia wody za pomocą zmodyfikowanego granulatu przenoszącego deszczówkę do systemu Permavoid. Odpływ wód powierzchniowych z dróg dojazdowych przylegających do parkingu jest kierowany za pomocą kanałów ściekowych do niewielkich oddzielaczy oleju/mułu, które następnie przekazują go do zbiorników retencyjnych Permavoid znajdujących się pod nawierzchnią przepuszczalną, co zapewnia retencję spływu z dróg dojazdowych. Obszar przystanku autobusowego obsługiwany jest przez system Permachannel podłączony do zbiornika retencyjnego Permavoid.

Przy odpowiednim poziomie i lokalizacji, odpływ ze zbiorników retencyjnych ograniczany jest przez urządzenia kontrolujące przepływ. Urządzenia te są prostymi kryzami dławiącymi, zamontowanymi wewnątrz komór gromadzących muł. Każda z kryz chroniona jest wyjmowanym filtrem zainstalowanym przeciwprądowo. Zastosowanie kryzy jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ograniczoną wysokość dyferencjału, która ma niekorzystny wpływ na szybkość odpływu. Wszystkie komory skonstruowane są w formie studzienek kanalizacyjnych o głębokości co najmniej 300 mm, co zwiększa możliwości kontroli nad osadzającym się mułem.

Zastosowanie systemów Permachannel/Permafilter Bio Mat/Permafilter SUDS textile/systemu Przepuszczalnej Nawierzchni/zmodyfikowanej dolnej warstwy z granulatu/Rozsączania zapewnia bardzo wysoką jakość wody, ponieważ systemy te polegają na wykorzystaniu co najmniej dwóch skutecznych metod oczyszczania wzdłuż każdego kanału ściekowego, jeszcze przed zwolnieniem wody z systemu. Obliczenia dotyczące objętości olejów/mułu zostały załączone w celu zademonstrowania zgodności powyższego systemu z wymaganiami PPG3 oraz CIRIA.

 

Inwestycja drogowa Blackpool Central Corridor została opracowana, by polepszyć jakość dojazdu do Blackpool drogą M55, która prowadzi bezpośrednio do centrum miasta. Faza 2 projektu obejmowała budowę drogi szybkiego ruchu, przeprojektowanie istniejącego parkingu, zmiany obejmujące zagospodarowanie przestrzenne, zarządzanie ruchem samochodowym i pieszym oraz budowę nowego, zewnętrznego rynku i przejścia dla pieszych w okolicach stadionu piłkarskiego w Blackpool. Część prac związanych z przeprojektowaniem tej okolicy dotyczyła zastosowania systemu zrównoważonego odwadniania. Wiązało się to z wykorzystaniem systemu do nawadniania sadzonych w okolicy drzew.

Projekt obejmował pięćdziesiąt domów i garażów oraz drogi dojazdowe i parking zbudowane na twardej nawierzchni. Całkowita wartość spływu zarządzana jest systemami rozsączania będącymi połączeniem nawierzchni przepuszczalnych wykorzystujących kruszywo DrainAgg 20 lub modułową warstwę nośną Permavoid oraz wąskie studnie chłonne gromadzące odpływy z ograniczonej liczby dachów. Spływ z zewnętrznych chodników zarządzany jest przez zlewnię różnicową o zdolności retencji/rozsączenia do 1 opadów burzowych na 10 lat. Spływ z dachów dla opadów burzowych występujących raz na 100 lat zarządzany jest przez połączenie systemów modułowych Permavoid lub poprzez wąskie studnie chłonne. Pionowe studnie chłonne, zamknięte w geotekstylnym filtrze, są dyskretnymi systemami o jednolitej wysokości sklepienia, co gwarantuje maksymalną wydajność i zminimalizowanie obszaru rozsączania, co przynosi efekt uśredniania jakichkolwiek zmian w przepuszczalności gleby.

Pracując wspólnie z Aggregate Industries UK Ltd oraz Environmental Protection Group, opracowaliśmy projekt koncepcyjny instalacji SUDS w formie alternatywy dla konwencjonalnego systemu odprowadzania i gromadzenia wody opadowej dla rozbudowanych publicznych i prywatnych parkingów.

Odpływy z tego terenu zostały ograniczone, nie było również potrzeby opracowywania schematów drenażowych, które nie mają wpływu na pojemność znajdujących się na tym terenie zbiorników wyrównawczych. Testy przeprowadzone na miejscu potwierdziły, że przepuszczalność gleby była niska.

Każdy parking był analizowany indywidualnie. Zdecydowano się na zastosowanie różnych rozwiązań w celu optymalizacji charakterystyki każdej z lokalizacji. Wykorzystano połączenie elementów instalacji SUDS, w tym nawierzchnie przepuszczalne, system retencji Permavoid i zbiorniki retencyjne.

Tradycyjne rozwiązania drenażowe wykorzystujące sieć rur grawitacyjnych doprowadziłyby do powstania wysokich współczynników przepływu i konieczności zainstalowania bardzo dużych zbiorników retencyjnych, a także skomplikowanych urządzeń kontrolujących przepływ i jego prędkość w celu sprostania wymaganiom drenażowym tego konkretnego miejsca. Zastosowanie tych elementów nie było możliwe z wielu przyczyn. Po pierwsze, takie podejście podważyło by kwestię zrównoważonego odwadniania, gdyż tradycyjne rozwiązania nie zapewniają żadnej równowagi. Co więcej, ograniczenia dotyczące powierzchni i jakości wody (węglowodory i osadzający się muł) nie mogły zostać nieuwzględnione, a budżet na pewno zostałby przekroczony.

System Permavoid został opracowany w celu rozwiązywania wszystkich problemów w sposób pomyślny oraz ekonomiczny.

Głównymi elementami, jakie zostały zastosowane, były systemy wymiany dolnej warstwy nośnej oraz Permachannels. System Permavoid został opracowany w celu:

  • Zastąpienia dolnej i górnej warstwy strukturalnym fundamentem płytowym instalowanym w nawierzchni.

  • Zapewnienia retencji bezpośrednio po powierzchnią. Jednocześnie, taki system zastępuje tradycyjną sieć rur i układ magazynowania objętościowego.

  • Maksymalizacji zdolności rozsączania istniejących struktur glebowych.

  • Do kontroli sprawności instalacji SUDS wykorzystano elementy Permachannels. Były one elastyczną i ekonomiczną metodą pozwalającą na wychwytywanie benzyny i innych osadów.

Zastosowanie systemu Permavoid w ramach starannie zaprojektowanej instalacji SUDS pozwoliło na poszerzenie parkingu i jednoczesne uniknięcie problemów z przeprojektowaniem istniejącej infrastruktury drenażowej oraz pociągnęło za sobą jedynie niewielkie zmiany w konstrukcji budynków.

 

Centrum handlowe Springfields Outlet Shopping and Garden Festival zlokalizowane jest w Spalding, w hrabstwie Lincolnshire. Teren obejmuje około 12 ha, a 5,2 ha zajmują budynki i twarde nawierzchnie, których drenaż realizowany jest bezpośrednio przez system SUDS. Istniał wymóg zabezpieczenia tego terenu przed powodzią, spodziewaną raz na 100 lat. Pracując wspólnie z SEL Environmental oraz Environmental Protection Group, opracowaliśmy projekt koncepcyjny instalacji SUDS w formie alternatywy dla konwencjonalnego systemu odprowadzania i gromadzenia wody opadowej.

Wysokie poziomy wody gruntowej wykluczały zastosowanie systemów rozsączających. Dla tej inwestycji najlepszym rozwiązaniem okazało się zastosowanie dyskretnych zbiorników retencyjnych wykonanych z elementów Permavoid o pasywnej kontroli przepływu. Hydrologia systemu została sporządzona z wykorzystaniem oprogramowania InfoWorks, które pozwoliło sprawdzić zgodność z wymaganiami projektowymi.

Oprogramowanie zostało również wykorzystane w celu optymalizacji zdolności gromadzenia spływów i przetestowania zabezpieczeń na wypadek wystąpienia gwałtownych opadów. Zakładane problemy konstrukcyjne związane z tradycyjnym projektem obejmowały głębokość i rozmiar układu rur oraz zbiorników retencyjnych, pogarszany jeszcze przez wysokie zwierciadło wody i spójną glebę.

Z tych powodów, plany projektowe zostały zmienione. Zdecydowano się na zastosowanie płytkich zbiorników retencyjnych podłączonych do płytkiego układu rur, zainstalowanych na maksymalnej głębokości 2 metrów (większość znajdowała się na poziomie 1,5 metra) i prowadzących do zbiorników retencyjnych o głębokości maksymalnie 0,60 m. Ograniczono rozmiary rur do uśrednionej średnicy wynoszącej mniej niż 225 mm. Parking wykorzystuje nawierzchnię nieprzepuszczalną (asfalt). Drenaż wód opadowych był realizowany za pomocą krawężników drenażowych (Permakerb). Elementy Permakerb pełnią kilka ważnych funkcji, w tym hamują wąski spływ umożliwiając lepszą kontrolę na osadzającym się mułem oraz intercepcję wycieku i rozdzielania zanieczyszczeń u źródła. Udało się to osiągnąć dzięki opatentowanej technologii intercepcji oleju. Ta unikalna technologia została niezależnie opracowana i przetestowana przez uniwersytet w Coventry i wykazuje zdolności przewyższające właściwości intercepcji oleju zawarte w typowych projektach instalacji SUDS.

Wytrzymałe elementy systemu Permavoid pełnią również funkcję zastępującą dolną warstwę nośną i minimalizują użycie granulatów. Dzięki korzyściom konstrukcyjnym wynikającym z użycia instalacji SUDS typu Permavoid, klient miał okazję na znaczną redukcję kosztów. Mimo, że powyższe informacje dotyczą projektu realizowanego od podstaw, systemy opisane powyżej nadają się do istniejących zabudowań, w których modernizacja instalacji SUDS może przynieść widoczne korzyści.

 

 

Projekt obejmował pięćdziesiąt domów i garażów oraz drogi dojazdowe i parking zbudowane na twardej nawierzchni. Całkowita wartość spływu zarządzana jest systemami rozsączania będącymi połączeniem nawierzchni przepuszczalnych wykorzystujących kruszywo DrainAgg 20 lub modułową warstwę nośną Permavoid oraz wąskie studnie chłonne gromadzące odpływy z ograniczonej liczby dachów. Spływ z zewnętrznych chodników zarządzany jest przez zlewnię różnicową o zdolności retencji/rozsączenia do 1 opadów burzowych na 10 lat. Spływ z dachów dla opadów burzowych występujących raz na 100 lat zarządzany jest przez połączenie systemów modułowych Permavoid lub poprzez wąskie studnie chłonne. Pionowe studnie chłonne, zamknięte w geotekstylnym filtrze, są dyskretnymi systemami o jednolitej wysokości sklepienia, co gwarantuje maksymalną wydajność i zminimalizowanie obszaru rozsączania, co uśrednia jakichkolwiek zmiany w przepuszczalności gleby.

 

Podczas planowania nowej inwestycji mieszkaniowej w Oostvoorne, rada miasta musiała stawić czoła wielu trudnościom konstrukcyjnym i projektowym dotyczącym wymagań drenażowych.

Inwestycja dotyczyła kilku budynków mieszkalnych usytuowanych wokół głównego placu miejskiego z dostępem dla samochodów. Plac miejski zlokalizowany był 2 metry nad poziomem morza, ponad podziemnym parkingiem i musiał zostać przystosowany dla samochodów, pojazdów służb miejskich oraz okazjonalnego ruchu samochodów dostawczych. Plac o wielkości 2 500m² obejmował tereny zielone oraz infrastrukturę drogową.

Z punktu widzenia firmy odpowiedzialnej za wykonanie drenażu istotnym problemem była ograniczona wydajność kanałów ściekowych oraz brak możliwości zainstalowania zbiorników retencyjnych na poziomie gruntu.

System podestów Permavoid zapewnił idealne rozwiązanie dla tej nowej inwestycji. Podesty o wysokości 150 mm zostały wykorzystane do stworzenia lekkiej warstwy nośnej połączonej z systemem retencji i drenażu. System pozwalał na konstrukcję płaskich betonowych podestów i maksymalne wykorzystanie miejsca w parkingu podziemnym poprzez eliminację konieczności układania rur w suficie - woda miała być usuwana za pomocą trzech wylotów znajdujących się na krawędziach podestu. Powierzchnia została utwardzona za pomocą przepuszczalnych bloków betonowych typu Aquaflow.

 

Innowacyjny system drenażu zrównoważonego SudsSport pozwolił na zbudowanie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkole Malton w North Yorkshire.

Boiska sportowe 3-generacji znajdujące się przy szkole, oficjalnie otwarte 1 lutego, zostały zbudowane na terenie poważnie utrudniającym drenaż i zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko naturalne. System SudsSports obejmuje wykorzystanie lekkich, modułowych, ryglujących geokomórkowych systemów akumulacyjnych w dolnej warstwie boiska. Zapewnia on zrównoważony i oszczędny system zarządzania zasobami wodnymi na nawierzchniach sportowych zlokalizowanych w miejscach o skomplikowanej charakterystyce, ponieważ został opracowany jako element drenażowy i system wymiany dolnej wartwy nośnej.

 

Elementy tego systemu wykonane zostały z przetworzonych i nadających się do recyclingu materiałów zapewniających wskaźnik porowatości na poziomie 95% i pozwalających na płytką retencję, rozsączanie i drenaż. Elementy te mogą zostać zainstalowane bezpośrednio pod boiskiem lub, jak to miało miejsce w przypadku szkoły Malton, w formie kanałów zapewniających wyjątkową szczelność i ochronę przez zalaniem.

Dane uzyskane z testów przesączania przeprowadzonych w początkowej fazie projektu zostały wykorzystane przez Thornton Sports, by dostosować system do specyficznych wymagań tego terenu. Jeszcze przed ukończeniem całego projektu, system drenażowy spisywał się perfekcyjnie, a uczniowie szkoły Malton i lokalna społeczność mogą teraz cieszyć się ich nowym, długo wyczekiwanym boiskiem.

 

Projekt renowacji i rozbudowy szkoły językowej Malet Lambert w Hull obejmował instalację nowego boiska umożliwiającego grę w każdych warunkach pogodowych przez firmę Thornton Contracts Ltd. Projekt tego boiska obejmował wykorzystanie systemu wymiany dolnej warstwy nośnej typu Permavoid SudsSports, który pełni funkcję elementu retencyjnego, współpracującego z obecnym na całym terenie zrównoważonym systemem odwadniania.

Boisko to wykorzystuje ponad 7000 m2 systemu SudsSports o grubości 85 mm zapewniającego ponad 600 m3 zdolności retencyjnej. Elementy systemu SudsSports tworzą lekki fundament płytowy eliminujący konieczność użycia tradycyjnych granulowanych warstw nośnych i asfaltowych warstw wyrównawczych. Fundament płytowy jest bezpośrednio pokryty przepuszczalną podkładką antywstrząsową i syntetyczną nawierzchnią trawiastą Turf 60M firmy Thornton Sports Soccer.

Płytkość instalacji SudsSports pozwoliła na minimalizację głębokości konstrukcji oraz uniknięcie problemów związanych z wysokim zwierciadłem wody obecnym na tym terenie.

SudsSports jest opłacalną nawierzchnią i systemem zrównoważonego odwadniania, którego charakterystyka jest zgodna z normami IATS, Sport England oraz ISO15330.

 

Nowe boisko o twardej nawierzchni oraz system zbierania wody opadowej na obszarze 600 metrów kwadratowych zostały zbudowane w Rhyddings Park, w mieście Oswaldtwistle przez firmę Thornton Contracts z wykorzystaniem systemu zrównoważonego odwadniania SudsSports.

System SudsSports obejmuje wykorzystanie lekkich, wysoce wytrzymałych warstw nośnych zapewniających zrównoważoną i oszczędną nawierzchnię do zarządzania zasobami wodnymi i uprawiania różnych dyscyplin sportowych. System SudsSports został bezpośrednio przykryty warstwą tłucznia o grubości 40 mm i wykończony przepuszczalnym poliuretanem o grubości 6 mm.

System ten jest w stanie przyjąć około 85 m3 wody opadowej i został podłączony do pompowni, która kieruje spływ do istniejącego systemu kanalizacyjnego. System został opracowany i wykonany w celu retencji wody zalegającej pod boiskiem, która następnie jest pompowana do pobliskich ogrodów i wykorzystywana do nawadniania okolicznych terenów i szkół, co podnosi korzyści płynące z zastosowania tego systemu.

Prace rozpoczęły się w połowie września 2010 i zakończyły się pod koniec października 2010.

 

Zrównoważony system zarządzania zasobami wodnymi Permavoid Equaflow został wykorzystany do budowy tymczasowej areny zawodów jeździeckich, które odbyły się w Birmingham, w dniach 6-10 października 2010.

Firma EPG, zajmująca się projektowaniem systemów SUDS, została zatrudniona przez Andrews Bowen Ltd do zaprojektowania systemu, który będzie nadawał się do instalacji na istniejącym parkingu samochodowym i będzie w stanie zbierać, magazynować i zapewniać ponowne wykorzystanie wody opadowej - w tym zabezpieczać teren przed powodzią w okresie najbliższych 100 lat. Firma EPG zdecydowała się na użycie systemu Equaflow, który ułatwia kontrolowany drenaż nawierzchni dostosowanej do zawodów jeździeckich oraz retencję wody powierzchniowej. Projekt obejmował również elementy, które zapewniały migrację magazynowanej wody z powrotem na powierzchnię, w celu utrzymania jej odpowiedniej charakterystyki.

 

Projekt obejmował instalację systemu zbierania wody opadowej na Bonds Farmhouse w Preston. System zbierania wody opadowej został zainstalowany na niewielkiej głębokości, na obszarze utwardzonego tarasu. Woda opadowa była przechwytywana z dachu poprzez system rur podłączonych do zbiornika retencyjnego oraz z samego tarasu poprzez zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni. Zebrana woda była wykorzystywana do zasilania zewnętrznego kranu i spłukiwania wody w toalecie.